Nejstarší spolky v obci

Před rokem 1892 navštívena byla obec Zvánovická krutým nepřítelem lidstva - požárem, jenž toho času několikráte za sebou v obci zuřil. To přimělo několik rázných občanů k tomu, že s celou energií se zasadili, by založen byl Sbor dobrovolných hasičů se sídlem ve Zvánovicích. Ihned sestaveny a napsány jsou stanovy a poslány k Vysokému c. k. Místodržitelství do Prahy ke schválení. Co mnozí považovali za nedosažitelné se stalo skutkem: Sbor dobrovolných hasičů ve Zvánovicích vstoupil po neslýchaně krátké přípravě rokem 1892 v život.

V roce 1908 byl založen Spořitelní a záložní spolek pro Zvánovice- Třemblát , který sloužil dlouho ku prospěch místních občanů. Patřil mezi nejlépe prosperující spořitelní spolky na okrese.

Roku 1910 zdejší mládenci založili Vzdělávací spolek , tak že místo povykování večer na návsi učili se zpívati a pořádali divadelní představení.

Ve stejném roce byla založena Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků . Ustavující valná hromada se konala v hostinci u Vajgrtů v č. p. 24. Zpočátku se hlásilo 52 členů a další přibývali v průběhu dalších sezení.

V roce 1912 členové vzdělávacího spolku chodili cvičit do Ondřejova do Sokola . Když viděli, že sami stačí na založení a udržení těl. jednoty, založili Tělocvičnou jednotu Sokol a podporováni obětavým občanstvem dobyli krásných úspěchů.

Dále byla roku 1912 zřízena „ Dobytčí pojišťovna “, která po mnoho roků občanstvu plně vyhovovala.