Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.Oficiální název
 • Obec Zvánovice
 • Identifikační číslo ZÚJ: 539091
 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v plném znění.
  3. Organizační struktura
  Starosta: Jaroslav ŠVARC
  Místostarosta: Ivan HUDECKÝ
  Členové
  zastupitelstva:

  Marcela ČERVENKOVÁ - předseda finančního výboru
  Ing. Josef KNÍŽEK - předseda kontrolního výboru
  Zdeněk VESELÝ - předseda komise veřejného pořádku
  Stanislava PÁCOVÁ - předseda kulturní a sociální komise
  Josef ZÁMYSLICKÝ
  Jaroslav ZÁMYSLICKÝ
  Karel SOBOTKA
  Pokladní: Jaroslava PECHOVÁ
  Účetní: Markéta HAKLOVÁ
  Sbor
  pro občanské
  záležitosti
  (SPOZ):
  Stanislava PÁCOVÁ
  Eva ZÁMYSLICKÁ
  Jaroslava MEDŘICKÁ
  Jana POVÝŠILOVÁ
  4. Kontaktní spojení
  Adresa:  Růžové nám. 158
  Zvánovice
  251 65 Ondřejov

  Tel./fax:

  323 649 220

  Mobil
  starosta:
  732 358 631

  E-mail:

  ObecZvanovice@tiscali.cz

  Úřední hodiny:

  Starosta, místostarosta: Pondělí 17.30 - 19.30
  Úterý   8.00 - 12.00   13.00 - 16.00
  Středa 17.30 - 19.30
  Pokladní: Středa 18.30 - 19.30
  5. Bankovní spojení
  KB Praha
  Číslo účtu: 9120201   Kód banky: 0100

  Variabilní symbol:
  1337 poplatek za odpad
  1341 poplatek ze psa
  1345 poplatek z ubytovací kapacity
  2131 poplatek za pronájem pozemku
  2132 poplatek za pronájem budovy
  3632 poplatek z hrobového místa

  Před uvedený variabilní symbol doplnit číslo popisné, popřípadě číslo chaty.

  U poplatku z hrobu uvést číslo hrobu, popř. do zprávy pro příjemce jméno a příjmení plátce.

  Konstantní symbol: 0308

  Specifický symbol se neuvádí.
  6. IČO
   00241075
  7. DIČ
   Nejsme plátci DPH
  8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
 • Rok 2007: 2 973 100 Kč
 • Rok 2006: 4 100 000 Kč
 • Rok 2005: 2 683 500 Kč
 • Rok 2004:
 • Rok 2003:
 • Rok 2002:
 • 9. Žádosti o informace
 • Písemným dotazem na OÚ Zvánovice
 • Písemným dotazem prostřednictvím elektronické pošty ObecZvanovice@tiscali.cz
 • Ústním dotazem na OÚ Zvánovice v úředních hodinách
 • Telefonicky na OÚ Zvánovice v úředních hodinách
 • Telefonicky mobil 732 358 631
 • 10. Příjem žádostí a jejich podání
 • Písemně na adresu OÚ Zvánovice
 • Osobně na OÚ Zvánovice v úředních hodinách
 • 11. Opravné prostředky
 • Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným OÚ Zvánovicese podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy(např. zákon č 71/1967 Sb o správním řízení.
 • Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení oodvolání, které konkrétně stanoví postup odvolatele při podáníodvolání.
 • 12. Formuláře
 • K vyzvednutí na Obecním úřadu Zvánovice (Přihlašovacílístek, Ohlášení drobné stavby, Povolení ke kácení stromů rostoucíchmimo les)
 • Ostatní formuláře je možné si vyzvednout na pověřenémúřadě - MÚ Říčany a MÚ Mnichovice (stavební úřad, matrika)
 • Některé elektronické formuláře ke stažení najdete na stránkách státní správy.
 • 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
 • S žádostí o radu či pomoc je možné kontaktovat OÚ Zvánovice nebo MÚ v Říčanech.
 • Přehled různých životních situací a podrobné návody na jejich řešení najdete na Portálu veřejné správy
 • 14. Nejdůležitější předpisy
 • Vyhlášky obce
 • Nařízení obce
 • Zákon č. 128/2000 Sb.
 • Zákon č. 106/1999 Sb
 • Vyhlášky obce jsou k nahlédnutí na OÚ Zvánovice v úředních hodinách.
 • Znění nejdůležitějších zákonů najdete na Portálu veřejné správy.
 • 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 • Náklady za vyhledání a zpracování informací
 • Za každých započatých 15 min. 25,00 Kč
  Pořízení kopie A4 - jedna strana 1,50 Kč
  Pořízení kopie A4 - oboustranná 2,00 Kč
  Výtisk 1 strany na tiskárně 2,50 Kč
  Poštovné Dle sazebníku České pošty
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčíchcen uvedených v ceníku.
 • Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady
 • Částka se promíjí, pokud nepřesáhne výši 50 Kč.
 • 16. Výroční zprávy
 • Rok 2005
 • Rok 2004
 • 17. Seznam organizací
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)
 • Místní lidová knihovna