Zvánovické aktuality

(zpráva k Setkání rodáků 2005, události ve Zvánovicích 2003 - 2005)

Dva roky od prvního setkání rodáků a přátel obce Zvánovice uplynuly jako voda. Tato akce se vydařila, většina účastníků byla velmi spokojena i když se samozřejmě ozvalo několik kritiků a odpůrců konání dalších podobných setkání. Mnoho občanů a rodáků jiných obcí projevilo závist či spíše lítost nad tím, že u nich v obci se nic podobného nekoná.

Letos uplyne 685 let od první písemné zmínky o obci Zvánovice (1320). Rok založení není znám, ale určitě to bylo mnohem dříve, protože toto datum se týká prodeje vesnice klášteru sv. Jiří.

Původně rodová ves, v 17.stol. zde bylo několik usedlostí, v r. 1924 postaven domek s č.p. 100 a možná není daleko doba, kdy počet domů určených k trvalému bydlení dosáhne čísla 200. Obec se rychle rozrůstá, hlavně vlivem nové zástavby na Kádově a směrem ke Třemblatu - pro tuto část obce se pomalu začíná vžívat název Turecko. V letošním roce se očekává vydání stavebního povolení na obecní vodovod a kanalizaci s ČOV.

Zvánovice jsou součástí Dobrovolného svazku obcí Ladův kraj . V r. 2003 zde byla umístěna informační tabule s mapou (na budovu hasičské zbrojnice), neboť tudy vede nově zřízená cyklostezka. V květnu 2005 byla slavnostně otevřena Cesta kocoura Mikeše . Zvánovicemi sice neprochází, ale přesto je zde v hotelu Legner možno získat jedno razítko do soutěže pro děti.

Hotel Legner (v místě bývalého pionýrského tábora) byl v roce 2004 rekonstruován. Byla zde otevřena stylová restaurace U mlýnského kamene. Její prostředí a kvalitu mohli ocenit i účastníci výletu do Kouřimi (pořádaného SPOZem pro místní seniory dne 4.6.2005), které zde po návratu čekal chutný oběd.

V obci se také obnovila tradice slavení svátku Mistra Jana Husa - slavnostní průvod obcí, položení věnce k jeho pomníku a pálení ohně za místní Sokolovnou. Dříve se ohně pálily na Boučí, dnes však je toto místo zastavěno, proto už to není možné. Zajímavostí je, že 5.7.2005, v den konání 2. setkání rodáků, občanů a přátel obce, uplynulo přesně 80 let od stavnostního odhalení pomníku Mistra Jana Husa.

V roce 2004 byl poslaneckou sněmovnou ČR schválen návrh symbolů obce - praporu a znaku . 25. září byly tyto symboly poprvé veřejně představeny a bylo provedeno jejich svěcení.

Zároveň byl znovu posvěcen i kamenný kříž , který byl po rekonstrukci přemístěn od silnice k obecní studni, nedaleko místa kde kdysi stával. Tento kříž je nemovitou kulturní památkou, byl vystavěn místními občany v roce 1814 a 25.září téhož roku, přesně před 190 lety, vysvěcen Ondřejovským farářem V. Horáčkem.

Dále se v obci tradičně konají oslavy Dne osvobození v květnu a v říjnu Dne vzniku samostatného československého státu . Je dobře, že tyto oslavy neprobíhají jen formálně a nekončí položením věnců k pomníku padlým a zahráním státní hymny, ale starosta obce se snaží do svých projevů zahrnout i informace, získané z místních kronik a od pamětníků, které se týkají přímo Zvánovic. Po skončení oficiální části oslav bývá společné posezení účasníků v Sokolovně při reprodukované nebo živé hudbě a malém občerstvení. Ti dříve narození tak mají příležitost si popovídat a děti se mohou vydovádět ať už na parketu nebo v případě pěkného počasí venku na hřišti.

V obci též působí Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ). Každý rok se pořádá vítání nových občánků, předvánoční a jarní posezení s důchodci. Loni a letos se uskutečnily zájezdy pro seniory a další zájemce do parku Průhonice a muzea lidových staveb v Kouřimi.

V průběhu roku se v místní Sokolovně konají zábavy a plesy , pořádané většinou místními spolky a sdruženími. Mezi oblíbené patří Maškarní bál pořádaný Obcí baráčníků a Dětský karneval pořádaný Sokolem. Také se pořádají různé akce pro děti, například oslava Dne dětí, odpoledne her a soutěží na rozloučení s prázdninami, Mikulášská a pod.

Nesmíme zapomenout ani na Místní lidovou knihovnu , kterou už více než dvacet let vzorně vede paní Růžena Knížková. Fond knihovny je průběžně doplňován novými svazky. Výpůjční hodiny jsou každou středu.

Bohužel, život přináší i smutné události . Od minulého setkání nás navždy opustilo několik rodáků a občanů. Mezi nimi byl i nejstarší Zvánovický občan pan Jan Medřický, ve věku nedožitých 102 let a pan František Tománek, dlouholetý rychtář Obce baráčníků, ve věku 82 let. Na podzim loňského roku zemřel ve věku 91 let milý host minulého setkání, textař pan Ladislav Jacura.